เกี่ยวกับโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ปรารถนาจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ


สัญลักษณ์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่างขอบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใช้กำเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”

สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา


คติพจน์โรงเรียน

สุลสสูสา สุตาวุฑนี

การใฝ่รู้ศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้


คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม


ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกันเกรา (ดอกมันปลา)


เพลงมาร์ชสาธิต

สาธิตราชภัฏร้อยเอ็ดเกริกไกร น้อมใจมุ่งเรียนรู้คู่ความดี
ใต้ร่มราชภัฏแห่งนี้ เกียรติศักดิ์ศรีน้อมนำสถาบัน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ชี้นำให้ความรู้คู่ปัญญา
รู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ศึกษา เพื่อพัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน
เชิดชูภูมิปัญญาในท้องถิ่น สร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์วิทยา
น้ำเงิน ขาว ทองเลิศล้ำดั่งปัญญา สร้างพลังคู่ปัญญาให้แผ่นดิน
สาธิตราชภัฏร้อยเอ็ดเกริกไกร รวมใจพัฒนาเป็นอาจิณ
สร้างคนดีดำรงไว้ไม่สูญสิ้น สร้างคน สร้างท้องถิ่น สร้างความเจริญ


izmir escort