บุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรปฐมวัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. .


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ


izmir escort