เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


*** วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


单元39 测重การชั่ง 幼儿园3年级 2022/02/28 09.00-09.50
แบบฝึกหัดภาษาจีน ป.3/1 14.10-15.00 ป.3/2 12.30-13.20 2022/02/28

*** วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

สังคมศึกษา ป. 3 วันที่ 1 มีนาคม 65
คณิตศาสตร์ ป.3/2
ภาษาไทย ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การเขียน ตอนที่ 1
พัฒนาทักษะ ป.3/1

*** วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

Grade 3 Unit 20: Are you going to sing a song?
คณิตศาสตร์ ป.3/2

*** วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

คณิตศาสตร์ ป.3/1

*** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

Grade 3: Unit 18 Will you bring back some doughnuts?
生词 第19-24 课 3 年级 2022/03/21,3/1 14.10-15.00,3/2 12.30-13.20
คณิตศาสตร์ ป.3
ภาษาไทย ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การเขียน ตอนที่ 2
izmir escort