เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


*** วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

คณิตศาสตร์ ป.4

*** วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

สังคมศึกษา ป.4 /2 วันที่ 18 มกราคม 65
คณิตศาสตร์ ป.4/1

*** วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

Grade 4 Unit 4: Two beds I share with Lamai
สังคมศึกษา ป .4 มกราคม 65

*** วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

Grade 4 Unit 4: Two beds I share with Lamai
แนะแนวข้อสอบทัศนศิลป์ ป. 4/1
แนวข้อสอบกลางภาค วิชาภาษาจีน ป. 4
คณิตศาสตร์ ป.4/2

*** วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

Grade 4/2: article “a” “an” “the”
Grade 4/1 Unit 3: This is the living room (article “the”)
izmir escort