ผู้บริหาร

อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนกฤต   พิมพ์พรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                             

                         นายสุมิตร  บุตรศาสตร์                                                            นายนัฐวุฒิ   พิมขาลี

          หัวหน้าฝ่ายงานปกครองและกิจการนักเรียน                               หัวหน้าฝ่ายงานวิชารการและวัดประเมินผล

 

                                

                            นายสุราษฎร์   ตาติจันทร์                                                    นายคมเพชร   ทิพอาจ

       หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ                 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบริหารงานบุคคล