ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธาน และได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอน และผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ได้พูดคุยและแสดงวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

CSC_8954 (Medium).JPG DSC_8762 (Medium).JPG DSC_8763 (Medium).JPG DSC_8764 (Medium).JPG DSC_8765 (Medium).JPG DSC_8766 (Medium).JPG DSC_8767 (Medium).JPG DSC_8768 (Medium).JPG DSC_8769 (Medium).JPG DSC_8770 (Medium).JPG DSC_8771 (Medium).JPG DSC_8772 (Medium).JPG DSC_8773 (Medium).JPG DSC_8775 (Medium).JPG DSC_8776 (Medium).JPG DSC_8777 (Medium).JPG DSC_8778 (Medium).JPG DSC_8779 (Medium).JPG DSC_8780 (Medium).JPG DSC_8781 (Medium).JPG DSC_8782 (Medium).JPG DSC_8783 (Medium).JPG DSC_8784 (Medium).JPG DSC_8785 (Medium).JPG DSC_8786 (Medium).JPG DSC_8787 (Medium).JPG DSC_8788 (Medium).JPG DSC_8789 (Medium).JPG DSC_8790 (Medium).JPG DSC_8791 (Medium).JPG DSC_8793 (Medium).JPG DSC_8796 (Medium).JPG DSC_8797 (Medium).JPG DSC_8798 (Medium).JPG DSC_8800 (Medium).JPG DSC_8801 (Medium).JPG DSC_8803 (Medium).JPG DSC_8807 (Medium).JPG DSC_8808 (Medium).JPG DSC_8809 (Medium).JPG DSC_8811 (Medium).JPG DSC_8812 (Medium).JPG DSC_8815 (Medium).JPG DSC_8816 (Medium).JPG DSC_8817 (Medium).JPG DSC_8818 (Medium).JPG DSC_8819 (Medium).JPG DSC_8820 (Medium).JPG DSC_8821 (Medium).JPG DSC_8822 (Medium).JPG DSC_8823 (Medium).JPG DSC_8824 (Medium).JPG DSC_8825 (Medium).JPG DSC_8826 (Medium).JPG DSC_8827 (Medium).JPG DSC_8828 (Medium).JPG DSC_8829 (Medium).JPG DSC_8830 (Medium).JPG DSC_8831 (Medium).JPG DSC_8832 (Medium).JPG DSC_8833 (Medium).JPG DSC_8834 (Medium).JPG DSC_8835 (Medium).JPG DSC_8836 (Medium).JPG DSC_8837 (Medium).JPG DSC_8838 (Medium).JPG DSC_8839 (Medium).JPG DSC_8840 (Medium).JPG DSC_8841 (Medium).JPG DSC_8842 (Medium).JPG DSC_8843 (Medium).JPG DSC_8844 (Medium).JPG DSC_8845 (Medium).JPG DSC_8846 (Medium).JPG DSC_8847 (Medium).JPG DSC_8848 (Medium).JPG DSC_8849 (Medium).JPG DSC_8850 (Medium).JPG DSC_8851 (Medium).JPG DSC_8852 (Medium).JPG DSC_8853 (Medium).JPG DSC_8854 (Medium).JPG DSC_8855 (Medium).JPG DSC_8856 (Medium).JPG DSC_8857 (Medium).JPG DSC_8858 (Medium).JPG DSC_8859 (Medium).JPG DSC_8860 (Medium).JPG DSC_8861 (Medium).JPG DSC_8862 (Medium).JPG DSC_8863 (Medium).JPG DSC_8864 (Medium).JPG DSC_8865 (Medium).JPG DSC_8866 (Medium).JPG DSC_8868 (Medium).JPG DSC_8869 (Medium).JPG DSC_8870 (Medium).JPG DSC_8871 (Medium).JPG DSC_8872 (Medium).JPG DSC_8873 (Medium).JPG DSC_8874 (Medium).JPG DSC_8875 (Medium).JPG DSC_8876 (Medium).JPG DSC_8877 (Medium).JPG DSC_8878 (Medium).JPG DSC_8879 (Medium).JPG DSC_8880 (Medium).JPG DSC_8881 (Medium).JPG DSC_8882 (Medium).JPG DSC_8883 (Medium).JPG DSC_8884 (Medium).JPG DSC_8885 (Medium).JPG DSC_8886 (Medium).JPG DSC_8887 (Medium).JPG DSC_8888 (Medium).JPG DSC_8889 (Medium).JPG DSC_8890 (Medium).JPG DSC_8891 (Medium).JPG DSC_8892 (Medium).JPG DSC_8893 (Medium).JPG DSC_8894 (Medium).JPG DSC_8895 (Medium).JPG DSC_8896 (Medium).JPG DSC_8897 (Medium).JPG DSC_8899 (Medium).JPG DSC_8900 (Medium).JPG DSC_8901 (Medium).JPG DSC_8902 (Medium).JPG DSC_8903 (Medium).JPG DSC_8904 (Medium).JPG DSC_8905 (Medium).JPG DSC_8906 (Medium).JPG DSC_8907 (Medium).JPG DSC_8908 (Medium).JPG DSC_8909 (Medium).JPG DSC_8910 (Medium).JPG DSC_8911 (Medium).JPG DSC_8912 (Medium).JPG DSC_8913 (Medium).JPG DSC_8914 (Medium).JPG DSC_8915 (Medium).JPG DSC_8916 (Medium).JPG DSC_8917 (Medium).JPG DSC_8918 (Medium).JPG DSC_8919 (Medium).JPG DSC_8920 (Medium).JPG DSC_8921 (Medium).JPG DSC_8922 (Medium).JPG DSC_8923 (Medium).JPG DSC_8924 (Medium).JPG DSC_8925 (Medium).JPG DSC_8926 (Medium).JPG DSC_8927 (Medium).JPG DSC_8928 (Medium).JPG DSC_8929 (Medium).JPG DSC_8930 (Medium).JPG DSC_8931 (Medium).JPG DSC_8932 (Medium).JPG DSC_8933 (Medium).JPG DSC_8934 (Medium).JPG DSC_8935 (Medium).JPG DSC_8936 (Medium).JPG DSC_8937 (Medium).JPG DSC_8938 (Medium).JPG DSC_8939 (Medium).JPG DSC_8940 (Medium).JPG DSC_8941 (Medium).JPG DSC_8942 (Medium).JPG DSC_8943 (Medium).JPG DSC_8944 (Medium).JPG DSC_8945 (Medium).JPG DSC_8946 (Medium).JPG DSC_8947 (Medium).JPG DSC_8948 (Medium).JPG DSC_8949 (Medium).JPG DSC_8950 (Medium).JPG DSC_8951 (Medium).JPG DSC_8952 (Medium).JPG DSC_8953 (Medium).JPG DSC_8955 (Medium).JPG DSC_8956 (Medium).JPG DSC_8957 (Medium).JPG DSC_8958 (Medium).JPG DSC_8961 (Medium).JPG DSC_8962 (Medium).JPG DSC_8963 (Medium).JPG DSC_8964 (Medium).JPG DSC_8965 (Medium).JPG DSC_8966 (Medium).JPG DSC_8967 (Medium).JPG DSC_8968 (Medium).JPG DSC_8969 (Medium).JPG DSC_8970 (Medium).JPG DSC_8971 (Medium).JPG DSC_8972 (Medium).JPG DSC_8973 (Medium).JPG DSC_8974 (Medium).JPG DSC_8975 (Medium).JPG DSC_8977 (Medium).JPG DSC_8978 (Medium).JPG DSC_8979 (Medium).JPG DSC_8980 (Medium).JPG DSC_8981 (Medium).JPG DSC_8982 (Medium).JPG DSC_8983 (Medium).JPG DSC_8984 (Medium).JPG DSC_8985 (Medium).JPG DSC_8986 (Medium).JPG DSC_8987 (Medium).JPG DSC_8988 (Medium).JPG DSC_8990 (Medium).JPG DSC_8991 (Medium).JPG DSC_8992 (Medium).JPG DSC_8993 (Medium).JPG DSC_8994 (Medium).JPG DSC_8995 (Medium).JPG DSC_8996 (Medium).JPG DSC_8998 (Medium).JPG DSC_8999 (Medium).JPG DSC_9000 (Medium).JPG DSC_9001 (Medium).JPG DSC_9003 (Medium).JPG